bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięcia zwierząt online

Ochrona Danych Osobowych

26.06.2018

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:
1) współadministratorem danych osobowych:
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach ,
c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach:
wiw@wiw.mazowsze.pl, tel. 25 632 64 59
c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żurominie
iodo@piwzuromin.pl, tel. 23 657 39 47
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów/wykazów/list - na podstawie Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (podstawa prawna prowadzonego rejestru/wykazu/listy);
4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
9) Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Opublikował: Vaclav Babiński
Publikacja dnia: 26.06.2018

Dokument oglądany razy: 1872
« inne aktualności