bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenie padnięcia trzody chlewnej

PLW w Żurominie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami IW

19.11.2019

Żuromin, dnia 19 listopada 2019 r.

 
 

 

OGŁOSZENIE

 

          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu żuromińskiego w 2020 roku. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie zamierza wyznaczyć na czas określony:

 1. Lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu do:
  • Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  • Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
  • Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  • badania mięsa zwierząt łownych,
  • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
  • sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
  • pobierania próbek do badań,
  • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
  • prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

1a) lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami
 • badania zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 • pobierania próbek do badań.
 1. Wyznaczyć osoby niebędące pracownikami inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania czynności pomocniczych, tj.:
  • Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń, wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

 

Warunki naboru

 

 1. Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 2. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żurominie gotowość do wykonywania określonych czynności (załącznik nr 1) w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Druki zgłoszeń osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żurominie lub jako wydruk ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie.
 3. Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi weterynarii w Żurominie następujące dokumenty, stanowiące załącznik ogłoszenia gotowości, o których mowa w punkcie 3 „warunki naboru”
  1. Dyplom lekarza weterynarii
  2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  3. Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej
  4. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych
  5. Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie badania w kierunku włośni
  6. Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN-EN ISO/IEC/17025
  7. Dyplom specjalisty
  8. Oświadczenie/zaświadczenie o posiadanym więcej niż 10 letnim doświadczeniu w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią
  9. Oświadczenie/zaświadczenie o posiadanym więcej niż 3 letnim stażu pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
  10. Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej.
  11. Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych.
  12. Inne…….
 4. Zgłoszenia będą poddawane ocenie według następujących kryteriów:

Wyznaczenie lekarzy weterynarii zarówno prowadzących wolną praktykę jak i pracujących w PIW w zakresie urzędowych kontroli w odniesieniu do świeżego mięsa następuje po zdaniu testu, o którym mowa w rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz po spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób. W przypadku pozostałych czynności wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje po spełnieniu kryteriów wskazanych w ww. rozporządzeniu. Test powinien być przeprowadzony obligatoryjnie w stosunku do lekarzy weterynarii, którzy po raz pierwszy ubiegają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych w odniesieniu do świeżego mięsa. W przypadku natomiast lekarzy, którzy po raz kolejny starają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych należy mieć na uwadze zapis załącznika I sekcja III rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 854/2004 zgodnie, z którym właściwy organ może odstąpić od wymogu zaliczania testu w przypadku gdy jest przekonany, że kandydat posiadł całą wymaganą wiedzę uzyskaną podczas studiów wyższych lub poprzez ustawiczne kształcenie zakończone uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

 1. Zgłoszenia lekarzy weterynarii, ubiegających się o wyznaczenie rozpatruje PLW.
 2. Rozpatrywane zgłoszenia są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna dokonywana jest w zakresie kryteriów obligatoryjnych, wymaganych przepisami prawa. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 • czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie jest w chwili dokonywania oceny pracownikiem IW - 10 pkt;
 • czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie pracowała w IW więcej niż 3 lata - 10 pkt;
 • czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ma więcej niż 10 lat doświadczenia w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią - 10 pkt;
 • czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie nie ukończyła 65 lat - 20 pkt
 • czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ukończyły jedną z następujących specjalizacji zawodowych w zależności od rodzaju czynności do jakich może zostać wyznaczona: epizootiologia i administracja weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia, choroby drobiu i ptaków ozdobnych, choroby trzody chlewnej, choroby przeżuwaczy - 20 pkt;
 • czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie była już uprzednio wyznaczana do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu żuromińskiego - 30 pkt.
 1. Ocena merytoryczna jest obligatoryjna w przypadku badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia. W pozostałych przypadkach jest ona fakultatywna.
 2. Oceny merytorycznej dokonuje się poprzez przyznanie punktów w wysokości wskazanej powyżej. Maksymalna łączna liczba punktów, które mogą być przyznane wynosi 100. Uzyskanie mniej niż 50 punktów uniemożliwia uzyskanie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych.
 3. Powiatowy lekarz weterynarii przy dokonywaniu wyboru oprócz kryteriów obligatoryjnych wskazanych w niniejszej instrukcji może wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji także inne okoliczności, które mają znaczenie w jego ocenie w przedmiotowej sprawie, które zostaną przez niego pisemnie uzasadnione w arkuszu oceny.
 4. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest jedynie wobec zgłoszeń, które spełniają warunki formalne. Arkusz oceny stanowi załącznik 2 do niniejszej procedury. Ocenie nie podlegają wnioski niekompletne.
 5. Lista z punktacją wynikającą z ocen merytorycznych poszczególnych osób, które ubiegają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żurominie. Na przedmiotowej liście w miejscu przeznaczonym na wskazanie imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o wyznaczenie wskazuje się numer identyfikacyjny nadany przy składaniu wymaganych dokumentów.
 6. Z przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej sporządza się protokół, który zawiera wyniki weryfikacji zgłoszeń w zakresie wyznaczenia tj. listę proponowanych do wyznaczenia lekarzy weterynarii, którego załącznikiem jest również arkusz oceny.
 7. Względem wybranych osób Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie wszczyna z urzędu postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie i wyznacza je w drodze decyzji administracyjnej, którą skutecznie doręcza. Zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.
 8. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowy wyznaczenia będą podpisywane z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszą o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z niniejszej umowy.
 9. Wykonywanie czynności określonych w umowach, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
 10. Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienie do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”
 11. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
 12. W uzasadnionych przypadkach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie może również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej, a posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, ubiegające się o wykonywanie zadań, pod warunkiem złożenia zgłoszenia o wyznaczenie i posiadania wymaganych kwalifikacji.
 13. Pierwszeństwo w wyznaczeniu mają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie.
 14. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie.

 

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 – zgłoszenie wstępnej gotowości  do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

2.       Załącznik nr 2 – arkusz oceny.

3.       Załącznik nr 3 – oświadczenie do celów ustalenia obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

 

Informacja dotycząca zgłoszenia gotowości do wykonywania czynności z wyznaczenia PLW w 2020 r. - pdf

załącznik 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia - pdf

załącznik 2 - arkusz oceny - pdf

załącznik 3 - oświadczenie zleceniobiorcy - pdf

Opublikował: Vaclav Babiński
Publikacja dnia: 19.11.2019

Dokument oglądany razy: 936
« inne aktualności