bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięcia zwierząt online

Majątek i finansowanie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.), Powiatowy Inspektorat Weterynarii ma obowiązek publikacji w BIP sprawozdania finansowego za 2018r.

•Bilans
•Rachunek zysków i strat
•Zestawienie zmian w funduszu
•Informacja dodatkowaOpublikował: Vaclav Babiński
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Vaclav Babinski
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 183