Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii

Żuromin, dnia 16.11.2020r.

Ogłoszenie

Informuje się, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie. W związku z powyższym PLW w Żurominie wskazuje, iż:

 1. Rodzaj czynności zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej:
  1. Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
  2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
  3. Badanie zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,
  4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  5. Badanie mięsa zwierząt łownych,
  6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia,
  7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
  8. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
  9. Pobieranie próbek do badań,
  10. Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
  11. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.
  12. lProwadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
  13. Sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab.
  14. Wykonywanie niektórych czynności pomocniczych.
 2. Chętni do wykonywania wyżej wymienionych czynności na terenie powiatu żuromińskiego w ramach wyznaczenia (od 01.01.2021 do 31.12.2021r.) zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej gotowości do wykonania czynności oraz dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje:
  1. Dyplom lekarza weterynarii nr…...
  2. Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr… ..
  3. Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej
  4. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  5. Zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP
  6. Zgoda kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
  7. Dyplom specjalisty w zakresie…………………………………. ………..…
  8. Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 10 letnim doświadczeniu w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią
  9. Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 3 letnim stażu pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
  10. Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej
  11. Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych
  12. lnne …….….…
 3. W/w dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie ul. Olszewska 7 w nie przekraczalnym terminie do dnia 30.11.2019r. do godziny 1200 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby PIW).
  Dokumenty które wpłyną po w/w dacie i godzinie, nie będą brane pod uwagę przy wyznaczaniu lekarzy weterynarii. Z pośród złożonych deklaracji zostaną wybrane osoby, które następnie będą wykonywały czynności w ramach wyznaczenia.
 4. Zapoznanie się ze zgłoszeniami nastąpi w dniach 01.12.2020r.-04.12.2020r.
 5. Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 6. Jednocześnie wraz z w/w informacją PLW udostępnia ,,Formularz zgłoszenia wstępnej gotowości do pojęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej’’.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry