Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

http://piwzuromin.pl/wz/pozostale-informacje/ochrona-danych-osobowyc/12621,Ochrona-Danych-Osobowych.html
13.07.2024, 04:45

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. współadministratorem danych osobowych:
  1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  2. w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach ,
  3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  1. w Głównym Inspektoracie Weterynarii:
   iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
  2. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach:
   wiw@wiw.mazowsze.pl, tel. 25 632 64 59
  3. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żurominie
   iodo@piwzuromin.pl, tel. 23 657 39 47
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów/wykazów/list - na podstawie Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (podstawa prawna prowadzonego rejestru/wykazu/listy);
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony